• Košík je prázdný.
0,-
0
Zobrazit v EUR

  Reklamační řád

  VŠEOBECNÉ POKYNY

  Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem spol. e-TASKY.cz/CRUMPL.cz a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat na adrese : e-TASKY.cz, Křesomyslova 19, 140 00 Praha 4. Spolu s reklamovaným zbožím přiložte Vaše jméno, adresu, telefonní či emailový kontakt na Vás, podrobný popis vady, kterou reklamujete a prodejní doklad, ze kterého jednoznačně vyplývá, jaké zboží je reklamováno, datum zakoupení zboží a prodejní cena (nejlépe prodejní doklad). Zboží zasílané k reklamaci musí být čisté a kompletní včetně všech součástí dodávky (tj. ve stejném stavu, v jakém jste jej od nás obdržel/a). Termín 30 dnů pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem, kdy od Vás zboží převezmeme.

  Zásilka s reklamovaným zbožím musí být správným způsobem zabalena. Především aby velikost krabice odpovídala velikosti reklamovaného zboží tak, aby reklamované zboží nebylo ohnuté, přehnuté, zmačkané, přeložené, zlomené či nahrnuté. Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  Pro zaslání Vaší zásilky lze také využít služeb Zásilkovny - v případě využití pobočkové sítě Zásilkovny je nutné odeslat balík na cílovou pobočku Kaltmeyer s.r.o. Křesomyslova na adresáta e-TASKY.cz, Petr Sýkorovský, info@e-tasky.cz, 776 184 333.

  REKLAMAČNÍ ŘÁD PLATNÝ PRO NÁKUP ZBOŽÍ PO 6.1.2023

  Tento Reklamační řád byl vydaný pro účely zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ) v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění. Tento reklamační řád je platný pro reklamace zboží, které bylo zakoupené po 6.1.2023.

  Článek 1: Základní podmínky reklamace

  Prodávající garantuje kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (§2161 OZ). Kupující má právo reklamovat jakost věci při převzetí, přičemž projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kromě toho kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění (§2165 OZ), které na věci projeví v době dvou let od převzetí.

  Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není ani opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§2167 OZ).

  Vadou věci se rozumí především změna vlastnosti věci z důvodů použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo použití nevhodné výrobní technologie, příp. z důvodů použití nevhodného konstrukčního řešení výrobku.

  Za vady nelze považovat:
  * přirozené změny materiálů, z nichž je věc vyrobena;
  * opotřebení vlivem nesprávného užívání (např. přetěžování kabelek nebo batohů), nedodržení zásad účelovosti, ošetřování a/nebo údržby věci;
  * znehodnocení věci v důsledku extrémních klimatických podmínek – zejména výrazné promoknutí či provlhnutí nebo dlouhodobé působení silného mrazu;
  * vyblednutí vlivem dlouhodobého a intenzivního slunečního záření; * poškození vlivem působení inkoustu, kosmetiky a jiných agresivních látek; * mechanické poškození a/nebo neopatrné či nešetrné zacházení s věcí (protržení, prořezání, poškrábání, odření, pomuchlání, přeložení nebo ušpinění svrchního či vnitřního materiálu (§2167 OZ);
  * utržené zapínání či jiné součásti věci, vady zipu vzniklé nešetrným zacházením (§2167 OZ);
  * poškození soustavným přetěžováním (§2167 OZ);
  * opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§2167 OZ).

  Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je věc při reklamaci kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamovanou věc vyčištěnou, vysušenou a zbavenou všech nečistot. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení věc, která nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

  Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, přičemž v odůvodněných případech lze dohodnout s kupujícím lhůtu delší. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání (reklamační list). Prodávající je povinen kupujícího informovat o vyřízení reklamace, nejlépe emailem nebo pomocí SMS. Při řešení reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

  Článek 2: Místo a způsob uplatnění reklamace

  Kupující může uplatnit reklamaci na adrese e-TASKY.cz, Křesomyslova 19, 140 00 Praha 4. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, příp. zasláním. Nákup reklamované věci kupující prokazuje nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu dojde k zahájení reklamačního řízení jen tehdy, jestliže kupující jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamovanou věc zakoupil u e-TASKY.cz/CRUMPL.cz, prokáže cenu věci a den zakoupení věci. Reklamační řízení nebude zahájeno (popř. reklamace bude zamítnuta), pokud kupující předloží nákupní doklad, který neodpovídá reklamované věci. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, jaké řešení reklamace zvolil, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání (reklamační list).
  V případě uplatnění reklamace poštou je nutné uvést tyto náležitosti:
  a) jméno a příjmení, adresu, telefon, příp. email reklamujícího
  b) označení reklamované věci (dle paragonu nebo faktury)
  c) kupní cenu věci
  d) datum nákupu
  e) co nejpřesnější popis reklamované vady
  f) volbu řešení reklamace (oprava, výměna)
  g) datum a podpis

  Reklamovanou věc je nutné zabalit do nepromokavého obalu (nejlépe igelitového pytlíku) a následně vložit do krabice. Velikost krabice je nutné zvolit tak, aby nedošlo k poškození věci - zejména pomačkání, přeložení nebo zdeformování. Balíček je nutné odeslat na adresu: e-TASKY.cz, Křesomyslova 19, 140 00 Praha 4. Reklamační řízení je zahájeno dnem doručení balíčku. Prodávající nenese odpovědnost za poškození věci během jejího doručování a dále za poškození věci vlivem nesprávného či neopatrného zabalení. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů reklamace.

  Článek 3: Jakost při převzetí (§2161 OZ)

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. To znamená, že odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem a je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s ním prodávající souhlasil.

  Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že věc:
  * je vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá
  * množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou nebo označením
  * je dodána s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití
  * odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
  Tento bod se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  Článek 4: Práva z vadného plnění

  Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí (§2165 OZ). Kupující by měl vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámení vady bez zbytečného odkladu a pokračující užívání věci s vadou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení věci a může být důvodem pro zamítnutí reklamace.

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není také opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání. (§2167 OZ)

  Článek 5: Odstranění vady

  Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady (§2169 OZ).

  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

  Prodávající je povinen kupujícího informovat o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to nejlépe emailem nebo pomocí SMS. Po marném uplynutí této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu (§19 zákon o ochraně spotřebitele).

  Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil včas, pokud se vada projeví opakovaně, pokud je vada podstatným porušením smlouvy, nebo pokud je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího (§2171 občanského zákoníku). Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

  Doba, kdy je věc v reklamačním řízení, se nepočítá do dvouleté zákonné záruky pro uplatnění práva z vadného plnění. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna věci za nový kus, neběží u této nové věci nová dvouletá záruka pro uplatnění práva z vady, ale platí datum zahájení původního reklamačního řízení.

  Pokud je reklamace řešena opravou věci, a pokud kupující nevyzvedne opravenou věc ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava provedena, může prodávající účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění (tzv. skladné) (§2170, odst. 3, OZ). Skladné účtujeme ve výši 25 Kč za každý započatý týden. Prodávající má právo vrátit kupujícímu nevyzvednutou věc až po zaplacení poplatku za uskladnění. Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě sedmi měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout (tedy do osmi měsíců od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace), má prodávající právo reklamovanou věc prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty (dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3 000 Kč), je prodávající povinen kupujícího předem vyrozumět o zamýšleném prodeji a poskytnout mu lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, je prodávající povinen na požádání vyplatit kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výplatu tohoto výtěžku se promlčuje uplynutím obecné tříleté promlčecí doby ode dne prodeje věci.

  Článek 6: Účelně vynaložené náklady

  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů (§1924 OZ). Zákon dává spotřebiteli právo uplatnit pouze „účelně vynaložené“ náklady, prodávající proto může odmítnout hradit např. náklady na taxi v plné výši, pokud bylo možné zaslat zboží levněji poštou, a uhradit spotřebiteli pouze část odpovídající ceně poštovného. K žádosti o náhradu účelně vynaložených nákladů je třeba přiložit doklady potvrzující výši nákladů.

  Článek 7: ​Řešení sporů

  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. Kupující má také možnost využít pro řešení sporu s prodávajícím mimosoudní řešení. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, příp. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  REKLAMAČNÍ ŘÁD PLATNÝ PRO NÁKUP ZBOŽÍ PŘED 6.1.2023

  Tento Reklamační řád byl vydaný pro účely zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ) v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění. Tento reklamační řád je platný pro reklamace zboží, které bylo zakoupené před 6.1.2023.

  Článek 1: Základní podmínky reklamace

  Prodávající garantuje kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (§2161 OZ). Kupující má právo reklamovat jakost zboží při jeho převzetí, přičemž projeví-li se vada do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kromě toho kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (§2165 OZ), která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží z důvodů použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo použití nevhodné výrobní technologie, příp. z důvodů použití nevhodného konstrukčního řešení výrobku.

  Za vadu nelze považovat:
  * přirozené změny materiálů, z nichž je zboží vyrobeno;
  * opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§2167, odst. b, OZ);
  * opotřebení vlivem nesprávného užívání (např. přetěžování kabelek), nedodržení zásad účelovosti, ošetřování a/nebo údržby věci;
  * mechanické poškození a/nebo neopatrné či nešetrné zacházení s věcí (protržení, prořezání, poškrábání, odření, pomuchlání, přeložení nebo ušpinění vrchového či vnitřního materiálu, utržené zapínání či jiné součásti věci, vady zipu vzniklé nešetrným zacházením, poškození kabelek soustavným přetěžováním, atd.) (§2170 OZ);
  * znehodnocení věci v důsledku nadměrného promoknutí či provlhnutí, dále vyblednutí vlivem dlouhodobého a intenzivního slunečního záření;
  * poškození vlivem působení inkoustu, kosmetiky a jiných agresivních látek;

  Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je zboží při reklamaci kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. Uplatní-li kupující reklamaci řádným způsobem, je zaměstnanec povinen o přijetí zboží k reklamačnímu řízení rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů.

  Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. V odůvodněných případech lze dohodnout s kupujícím lhůtu delší. Prodávající je povinen kupujícího informovat o vyřízení reklamace, nejlépe emailem nebo pomocí SMS. Při řešení reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

  Pokud je reklamace řešena opravou zboží, a pokud kupující nevyzvedne opravenou věc ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava provedena, může prodávající účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění (tzv. skladné) (§2415 OZ). Skladné účtujeme ve výši 25 Kč za každý započatý týden. Prodávající má právo vrátit kupujícímu nevyzvednuté zboží až po zaplacení poplatku za uskladnění. Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě sedmi měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout (tedy do osmi měsíců od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace), má prodávající právo reklamovanou věc prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty (dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3 000 Kč), je prodávající povinen kupujícího předem vyrozumět o zamýšleném prodeji a poskytnout mu lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, je prodávající povinen na požádání vyplatit kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výplatu tohoto výtěžku se promlčuje uplynutím obecné tříleté promlčecí doby ode dne prodeje věci.

  Článek 2: Místo a způsob uplatnění reklamace

  Kupující může uplatnit reklamaci v obchodě e-TASKY.cz, Křesomyslova 19, Praha 4. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, příp. odesláním. Nákup reklamovaného zboží kupující prokazuje nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu dojde k zahájení reklamačního řízení jen tehdy, jestliže kupující jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamované zboží zakoupil v obchodě e-TASKY.cz, prokáže cenu zboží a den zakoupení zboží. Reklamační řízení nebude zahájeno (popř. reklamace bude zamítnuta), pokud kupující předloží nákupní doklad, který neodpovídá reklamovanému zboží. Pokud pověřený pracovník rozhodne o zahájení reklamačního řízení, je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání (reklamační list).

  V případě uplatnění reklamace poštou je nutné uvést tyto náležitosti:
  a) jméno a příjmení, adresu, telefon, příp. email reklamujícího
  b) označení reklamované věci (dle paragonu nebo faktury)
  c) kupní cenu věci
  d) datum nákupu
  e) co nejpřesnější popis reklamované vady
  f) volbu řešení reklamace (oprava, výměna)
  g) datum a podpis

  Reklamovanou věc je nutné zabalit do nepromokavého obalu (nejlépe igelitového pytlíku) a následně vložit do krabice. Velikost krabice je nutné zvolit tak, aby nedošlo k poškození věci - zejména pomačkání, přeložení nebo zdeformování. Balíček je nutné odeslat na adresu: e-TASKY.cz, Křesomyslova 19, 140 00 Praha 4. Reklamační řízení je zahájeno dnem doručení balíčku. Prodávající nenese odpovědnost za poškození věci během jejího doručování a dále za poškození věci vlivem nesprávného či neopatrného zabalení. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů reklamace.

  Článek 3: Lhůta pro uplatnění reklamace

  Právo z vadného plnění musí být uplatněno v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující musí vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámení vady bez zbytečného odkladu může být důvodem pro nepřiznání práva z vadného plnění (§2112 OZ). Navíc prodlení při oznámení vady a pokračující užívání zboží s vadou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem pro zamítnutí reklamace. Doba, kdy je věc v reklamačním řízení, se nepočítá do dvouleté zákonné záruky pro uplatnění práva z vady. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna věci za nový kus, neběží u této nové věci nová dvouletá záruka pro uplatnění práva z vady, ale platí datum zahájení původního reklamačního řízení. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Při intenzivním užívání může být životnost výrobků kratší než záruční doba.

  Článek 4: Jakost při převzetí (§2161 OZ)

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že věc má jakost a užitné vlastnosti dle popisu prodávajícího, popř. jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé a očekávané. Projeví-li se vada v době 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Pokud věc měla při převzetí vadu, může kupující žádat dodání nové věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Nelze-li dodat novou věc, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Pokud se vada týká jen součásti věci, má kupující právo na výměnu součásti. Pokud by dodání nové věci nebo nové součásti bylo vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Ve všech případech má kupující též právo žádat přiměřenou slevu (§2169 OZ). V případě poskytnutí slevy ale nelze věc později reklamovat pro stejnou vadu, na kterou byla prodejcem poskytnuta sleva.

  Článek 5: Práva z vadného plnění (§2165 OZ)

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady věci v době 24 měsíců od převzetí. Kupující nemůže uplatnit právo z vady na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§2167 OZ). Kupující taktéž nemůže uplatnit právo z vady věci, pokud před převzetím věděl, že věc má vadu nebo pokud vadu sám způsobil (§2170 OZ). Tím jsou myšleny vady, které kupující sám způsobil v důsledku nesprávného užívání věci, neopatrného či nešetrného zacházení s věcí, nedodržení zásad účelovosti, ošetřování nebo údržby věci nebo mechanického poškození věci. Pro uplatnění práv z vadného plnění je nutné posoudit, zdali došlo k podstatnému či nepodstatnému porušení kupní smlouvy. V případě nepodstatného porušení smlouvy (většinou jde o opravitelné vady) má kupující právo na odstranění vady (způsob odstranění vady je na prodávajícím) nebo na přiměřenou slevu z ceny. Pokud prodávající odmítne nebo nestihne vadu odstranit, má kupující právo žádat slevu nebo může odstoupit od smlouvy (§2107 OZ). V případě podstatného porušení smlouvy (většinou jde o neopravitelné vady) má kupující právo dle vlastní volby na odstranění vady opravou, dodání nové věci, slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady. Provedenou volbu již následně nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit. Pokud kupující nezvolí svá práva včas, má práva jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy.

  Článek 6: Opakované vady (§2169 OZ)

  Kupující má právo na dodání nové věci, výměnu součásti věci nebo odstoupení od smlouvy také v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo v případě, že se na věci vyskytne větší počet různých vad. Žádný právní předpis neřeší otázku, kolikrát je nutné reklamovat stejnou vadu po předchozích opravách, aby šlo o opakovaný výskyt vady po opravě, nebo o kolik různých vad musí jít, aby je bylo možné považovat za větší počet vad. Soudní praxe se ale sjednotila v názoru, že za opětovný výskyt vady lze považovat výskyt této vady po jejich alespoň dvou předchozích opravách a dále, že za větší počet vad lze považovat 4 různé vady. Avšak aby opakovaný výskyt vady po opravě zakládal právo jako v případě podstatného porušení smlouvy, musí jít v případě opakovaných vad o výskyt a opravu stejné vady a nikoliv o postupné opravy různých vad. A dále musí jít o vadu, které brání řádnému užívání věci, a nikoliv o nepodstatnou vadu, kterou lze jednoduše opravit. Stejně tak aby větší počet různých vad zakládal právo jako v případě podstatného porušení smlouvy, nesmí jít o nepodstatné vady, ale o takové vady, kde každá z nich samostatně brání řádnému užívání věci.

  Článek 7: ​Řešení sporů

  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. Kupující má také možnost využít pro řešení sporu s prodávajícím mimosoudní řešení. Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

  ZEPTAT SE
  Jméno:
  Email:
  Telefon:
  Zpráva: